Surprise Laboratory international

I juni 2023 genomförde vi det första internationella Surpris Laboratory International workshop under temat LANDMARK. 16 konstnärer var inbjudna att delta under en dryg vecka i Näsby på sydöstra Öland. Resultatet av vårt experimenterande visades sedan under hela sommaren fram till oktober i Grönhögen. Gå till vår hemsida www.surpriselab.com eller vårt Instagram @surprise_lab för mer information och bilder.

Surprise Laboratory International är ett flerårigt projekt där vår vision är att skapa en arena för internationellt idéutbyte och utveckling inom området samtida skulpturalt träarbete. Detta parallellt med att det unika träarbetet som konstform och dess utövare får möta en bred publik. 

Under en treårsperiod ska yrkesverksamma konstnärer/konsthantverkare från de nordiska och baltiska länderna, årligen bjudas in till en workshop med tillhörande seminarium och utställning. Fokus ska ligga på unika verk av materialbaserad konst, med utgångspunkt i trähantverk som metod. Projektet relaterar till en nordisk tradition av ceremoniell träskulptur, men med fokus på samtidens uttryck och materialets aktualitet.

Projektet ska ha sin bas på södra Öland och drivs av Surprise Laboratory International ek. för.

JoINT 2008 var ett internationellt kulturutbytesprojekt som genomfördes i Mariestad. Initiativtagare var Per Brandstedt. Utbytet och erfarenheterna från den workshopen ledde till att vi startade Surprise Laboratory International ek. för. Eftersom intresset för JoINT projektet var så pass stort, kändes en fortsättning naturlig. Idéer på ett flerårigt projekt där vi arbetade efter samma grundtanke uppstod och började formuleras. Nu är vi i uppstartsfasen av detta projekt och ser södra Öland som en plats som passar ändamålet väl. 

Öland har en mängd goda förutsättningar med sitt rika kulturliv och många utövare som söker sig till ön. Det underlättar en etablering av projektet som ett träskulpturalt centrum. Här finns flera intressanta samarbetspartner; JAGS museet i Segerstad, som är ett unikt museum för träskulptur, Capellagården som bland annat utbildar konsthantverkare i trä, Ölands Folkhögskolan med flera olika konstnärliga utbildningar, Mörbylånga kommun med den uttalade ambitionen att vara en kulturkommun, Region Kalmar Län, Kalmar Konstmuseum och många fler. Vi har i Norden och i länderna runt östersjön en enormt rik kulturskatt i våra medeltid träskulpturer och långa traditioner av att arbeta i trä. Fynden från Regalskeppet Kronan är en världsunik kulturskatt. 

Materialbaserad konst som fenomen har stor aktualitet, likaså trämediet med dess kopplingar bakåt i tiden samtidigt som det är ett material för framtiden. Med Surprise Laboratory International vill vi bidra till konstformens fortsatta utveckling. En viktig ambition är även att bidra till att göra materialet trä till en naturlig del i det offentliga rummet. Med etableringen av ett träskulpturalt centrum vill vi skapa opinion och visa på att materialet är ett välfungerande och hållbart alternativ. Även i detta avseende har Öland goda förutsättningar och bjuder på en rikedom av hållbart och närproducerat material lämpligt för ändamålet, det öländska ädellövträet. 

Konkret är vår plan att den första workshopen äger rum år 2021 (maj – juni). Deltagande konstnärer väljs ut och bjuds in under hösten 2020. Under våren kommer deltagarna att arbeta i nätverket med skisser och idéutbyten. Temat kommer att vara samtida ceremoniell träskulptur, unika arbeten i trä i monumentalt format för det offentliga rummet. 

Ett konstens/hantverkets laboratorium utvecklas där verk i trä skapas och materialets användning och egenskaper ur estetiska, praktiska och hållbarhetsaspekter utforskas. Efter den veckolånga workshopen arrangeras ett seminarium på temat Träskulptur i det offentliga rummet. Resultatet av workshopen visas i en utställning. 

Från Sydosten United 2022

2022 genom för vi det första laboratoriet Ceremoniell Träskulptur under en vecka i månadsskiftet maj juni. Fantastiska dagar på en otroligt vacker plats men underbara möten med kollegor. Vi visade resultaten av försöken under sommaren på samma plats i Näsby på sydöstra Öland.

Hösten 22 medverkar vi i Sydosten United på Kalmar Konstmuseum med ett par verk och ett bild spel. Se bildspelet via https://vimeo.com/manage/videos/759634112